Algemene Dienstverleningsvoorwaarden

1 PDD Legal, toepasselijkheid en publicatie

1.1 PDD Legal is een naar Nederlands recht opgerichte maatschap die (gedeeltelijk) kan bestaan uit rechtspersonen en/of natuurlijke personen
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op iedere door PDD Legal aanvaarde opdracht, inclusief eventuele vervolgopdrachten.
1.3 Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
1.4 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en kunnen tevens worden geraadpleegd op www.ppdlegal.nl. Op verzoek zal een kopie van deze voorwaarden kosteloos aan cliënt worden toegezonden.

2 Opdrachten
2.1 De PDD Legal gedane voorstellen zijn vrijblijvend. Een door PDD Legal gedaan voorstel komt automatisch te vervallen indien zij door de opdrachtgever niet binnen 7 dagen schriftelijk is aanvaard, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.2 De overeenkomst tot dienstverlening komt tot stand, zodra opdrachtgever zich door ondertekening van de opdracht tot dienstverlening akkoord heeft verklaard met hetgeen daarin is vastgelegd en de door opdrachtgever ondertekende opdracht tot dienstverlening door  PDD Legal is ontvangen, behoudens wanneer de uitvoering van de opdracht feitelijk is aangevangen.  Opdrachtgever doet, indien aanwezig, afstand van een toepasselijkheidsverklaring van eigen algemene voorwaarden.
2.3 Onder overeenkomst tot dienstverlening wordt verstaan hetgeen nader is gespecificeerd in de opdracht tot dienstverlening, dan wel hetgeen in de bevestigingsbrief naar aanleiding van een volgend op het eerste gesprek tussen opdrachtgever en een bij  PDD Legal werkzame  jurist is vastgelegd.
2.4 Alle opdrachten worden uitsluitend gezien als opdrachten aan PDD Legal, ook indien een opdracht expliciet dan wel impliciet verstrekt is aan een bepaalde persoon binnen PDD Legal. De uitvoering van de werkzaamheden geschiedt dan ook onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van PDD Legal. De werking van artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek alsmede van artikel 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.
2.5 Onder de werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst tot dienstverlening worden begrepen:
a. het behandelen van inkomende en uitgaande telefoongesprekken met opdrachtgever en/of anderen ter uitvoering van de overeenkomst tot dienstverlening;
b. het behandelen van inkomende correspondentie;
c. het redigeren van uitgaande correspondentie;
d. het opzoeken en bestuderen van literatuur en jurisprudentie;
e. het bestuderen van door opdrachtgever overgelegde (proces)stukken, correspondentie, financiële bescheiden en alle overige schriftelijke bescheiden bij het aangaan van de opdracht tot dienstverlening, alsmede alle schriftelijke bescheiden, die na de opdracht tot dienstverlening aangeboden worden aan de behandelend  jurist en die betrekking hebben op de opdracht.
2.6 Een aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverplichting van PDD Legal, niet tot een resultaatsverplichting. PDD Legal zal zich inspannen het door opdrachtgever gewenste resultaat te bereiken, doch garandeert niet dat dit resultaat wordt bereikt. Aan PDD Legal komt de beoordeling toe op welke wijze in en buiten rechte wordt opgetreden.
2.7 Opdrachtgever is gehouden om alle gegevens die van belang zijn voor het uitvoeren van de opdracht tijdig te verstrekken.
2.8 Indien ten behoeve van de dienstverlening door PDD Legal de inschakeling van één of meer deurwaarders vereist of gewenst is, dit ter beoordeling van de behandelend(e) jurist(en), wordt de aan PDD Legal gegeven opdracht beschouwd tevens de opdracht tot en toestemming tot een dergelijke inschakeling te omvatten. Indien ten behoeve van de dienstverlening de inschakeling vereist of gewenst is van één of meer derden, niet zijnde een deurwaarder, zal daarover met de cliënt overleg worden gevoerd.
2.9 Het staat PDD Legal te allen tijde vrij om opdracht ter verdere behandeling door te verwijzen naar (een) vakbekwame derde(n).
2.10 Een opdracht kan te allen tijde schriftelijk per aangetekende post door partijen tussentijds worden beëindigd. Eventueel nog openstaande nota’s dienen door opdrachtgever dan omgaand voldaan te worden.

3 Tarieven
3.1 Tenzij anders is overeengekomen wordt gedeclareerd aan de hand van de bestede tijd vermenigvuldigd met het door PDD Legal vastgestelde uurtarief. PDD Legal heeft het recht het uurtarief periodiek te wijzen. De verrichtte werkzaamheden worden genoteerd in eenheden van minimaal 5 minuten. Bezwaren tegen de tijdsverantwoording dienen binnen 10 dagen na toezending schriftelijk door PDD Legal te zijn ontvangen, bij gebreke waarvan de tijdverantwoording wordt geacht te zijn goedgekeurd door opdrachtgever.
3.2 Bij het aangaan van de overeenkomst kan een afwijkende prijsafspraak worden gemaakt, daaronder begrepen abonnementsgelden, vaste tarieven, no cure no pay afspraken, no cure less pay afspraken. Indien er een afwijkende prijsafspraak is gemaakt komen eventuele kostenvergoedingen ter zake juridische bijstand en dwangsommen ten bate van PDD Legal. Indien de opdracht bij een afwijkende prijsafspraak tussentijds door cliënt wordt beëindigd, dienen de gewerkte uren te worden afgerekend tegen het reguliere uurtarief.
3.3 Behoudens andersluidende afspraak zijn de tarieven exclusief 5% kantoorkosten, btw en verschotten (kosten van derden), daaronder begrepen van overheidswege opgelegde heffingen, deurwaarderskosten, griffierechten, kosten van uittreksels, kosten voor aangetekende verzending, kosten te maken vanwege een in te schakelen derde.

3.4 PDD Legal is te allen tijde bevoegd om betaling van een voorschot te vragen in verband met te verrichten werkzaamheden dan wel ter dekking van de kosten ter zake van door PDD Legal in te schakelen derden. PDD Legal is bevoegd eerst de werkzaamheden aan te vangen nadat het door PDD Legal verlangde voorschot door de cliënt is voldaan. Het voorschotbedrag wordt verrekend met de eerstvolgende factuur dan wel met de einddeclaratie.
3.5 Werkzaamheden verricht buiten werkdagen (maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur – 18.00 uur) op verzoek van opdrachtgever worden aangemerkt als overwerk. Bij overwerk voor of na de reguliere werktijden kan het dan geldende tarief worden vermeerderd met een toeslag van 25%. Bij overwerk in het weekend en op feestdagen kan het dan geldende tarief worden vermeerderd met een toeslag van 50%.
3.6 PDD Legal is gerechtigd het overeengekomen tarief te verhogen indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd geschat bij het sluiten van de overeenkomst, dat in redelijkheid niet van PDD Legal mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen tarief.

3.7  Buiten de verplichting tot betaling door opdrachtgever valt het eerste halve uur van het intake gesprek al dan niet ten kantore van opdrachtnemer.

4 Betaling en gevolgen van niet of niet tijdige betaling
4.1 Werkzaamheden worden periodiek in rekening gebracht. Als betalingstermijn geldt een periode van tien dagen na declaratiedatum, tenzij uitdrukkelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen.  PDD Legal is gerechtigd op ieder moment de betalingstermijn te verkorten.
4.2 Indien de opdrachtgever het niet eens is met de hoogte van de factuur, dient opdrachtgever dit binnen veertien dagen na factuurdatum aan PDD Legal schriftelijk kenbaar te maken.
4.3 Opdrachtgever kan zich niet op enige verrekening of opschorting beroepen.
4.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is alsdan een contractuele vertragingsrente van 1% per maand over het openstaande bedrag verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt gerekend.
4.5 Na overschrijding van de betalingstermijn, stuurt PDD Legal opdrachtgever een schriftelijke aanmaning waarin opdrachtgever nogmaals in de gelegenheid wordt gesteld om binnen 14 dagen de declaratie te voldoen. Indien betaling na verstrijking van vorengenoemde termijn uitblijft, is PDD Legal gerechtigheid opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten ter grootte van 15% van de hoofdsom met een minimum van € 40,- in rekening te brengen.
4.6 PDD Legal is gerechtigd de werkzaamheden op te schorten, totdat algehele betaling heeft plaatsgevonden, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van schade die daardoor mocht ontstaan.

5 Retournering stukken
5.1 Bij het einde van de opdracht zullen de stukken van opdrachtgever desgewenst geretourneerd worden, doch niet eerder dan nadat alle nota’s zijn voldaan.

6 Aansprakelijkheid
6.1 Elke aansprakelijkheid van PDD Legal is uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door PDD Legal gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, met inbegrip van het bedrag van het eigen risico volgens de betreffende polis.
6.2 Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid van PDD Legal beperkt tot het bedrag van het in rekening gebrachte tarief met een maximum van € 5.000,-
6.3 PDD Legal is niet aansprakelijk voor schade ontstaan uit het tekortschieten van opdrachtgever in zijn verantwoordelijkheid of indien de opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.
6.4 PDD Legal is nimmer gehouden tot vergoeding van indirecte of gevolgschade, waaronder bedrijfsschade en schade wegens gederfde winst door welke oorzaak ook ontstaan.
6.5 Alle aanspraken van opdrachtgever vervallen, indien deze niet aangetekend en gemotiveerd bij PDD Legal zijn gemeld binnen drie maanden nadat opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert en in ieder geval vijf jaar na datum van de laatste declaratie.
6.6 PDD Legal aanvaardt geen aansprakelijkheid voor een tekortkoming van door haar ingeschakelde derden, zoals advocaten, deurwaarders, deskundigen. Voor zover derden hun aansprakelijkheid voor beroepsfouten beperken, is PDD Legal gerechtigd om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens opdrachtgever te aanvaarden.

7 Toepasselijk recht
7.1 Geschillen voortvloeiende uit de opdracht worden beheerst door het Nederlandse recht en zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.